- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามอบใบประกาศนียบัตร แก่นักศึกษายุวทูต รุ่นที่ 12 และ 13

       วันที่ 27 ตุลาคม 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 12 และรุ่นที่ 13 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรและให้โอวาทแก่นักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 12…

Read More