- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ต้อนรับตัวแทนสถานทูต USA และมูลนิธิเอเชีย (The Asia Foundation) ในโครงการบรรยายพิเศษให้นักศึกษาราชภัฏโคราช

       วันที่ 5 ตุลาคม 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง Growing U.S.-Thai Relations through P2P Relationships among Young Thai Women การเสริมสร้างความสัมพันธ์ ไทย-สหรัฐ ผ่านความสัมพันธ์ภาคประชาชน ระหว่างเยาวสตรีไทย ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีวิทยากรจากผู้แทนสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และมูลนิธิเอเชีย (The Asia Foundation)
       การดำเนินโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ได้กล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึก พร้อมทั้งนางสาวดลยา เพ็ชรดี รักษาราชการแทนกองวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติร่วมต้อนรับ Ms. Lydia Barraza ผู้แทนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และ Mr. Benjamin Zawacki ผู้เชี่ยวชาญโครงการอาวุโส มูลนิธิเอเชีย (The Asia Foundation)
       การบรรยายดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก โดยได้มีการถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษา และยังได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาจากวิทยากร ความหลากหลายทั้งทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งยังส่งเสริมให้ตระหนักถึงศักยภาพของผู้หญิงในทางเศรษฐกิจและสังคม และเพื่อให้นักศึกษานำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้และนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไป