- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ประชุมหารือความเป็นไปได้ในการจัดทำหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน

       วันที่ 2 เมษายน 2564 กองวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับหลักสูตรภาษาจีน พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลินี ไพบูลย์นุกูลกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมหารือความเป็นไปได้ในการจัดทำหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรภาษาจีน ในปีการศึกษา 2565