- James Cook University, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยนร่วมกิจกรรมด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ในจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำโดย ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ และนางสาวดลยา เพ็ชรดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเจมส์คุก ประเทศออสเตรเลีย เข้าเยี่ยมชมการจัดการด้านจิตเวชและจิตเวชชุมชนเครือข่ายวิชาการ ณ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์กิตต์กวี…

Read More

- Uncategorized

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากออสเตรเลีย นำเสนอประสบการณ์ที่ได้รับ ก่อนเดินทางกลับ

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้โอวาทและกล่าวปิดโครงการให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University (JCU) เครือรัฐออสเตรเลีย และนักศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษา ณ ห้องประชุมศุภลักษณ์ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 3 หลังจากนั้นนักศึกษาแลกเปลี่ยนฯและนักศึกษาผู้ปฎิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษา…

Read More