- ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาราชภัฏโคราชรับฟังโอวาท ก่อนเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศเวียดนาม

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นางสาวดลยา เพ็ชรดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ นำนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการสร้างเสริมประสบการณ์แลกเปลี่ยน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่างประเทศสำหรับนักศึกษา ซึ่งจัดขึ้นโดยหลักสูตรสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวนุศรา แพงไธสง และนางสาวพรรณราย…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อบุคลากรสายสอนที่ผ่านการคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยน ณ ประเทศไต้หวัน

กองวิเทศสัมพันธ์ขอประกาศรายชื่อบุคลากรสายวิชาการผู้ผ่านการคัดเลือกจาก National Pingtung University (NPTU) ประเทศไต้หวัน เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านการศึกษาของประเทศไต้หวัน ตั้งแต่วันที่ 9 – 21 มกราคม 2563 จำนวน 2 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1. อาจารย์จิราพร ปาสาจะ…

Read More