- James Cook University, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยน JCU ร่วมกิจกรรมเรียนรู้เมืองโคราช

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก JCU จำนวน 20 คน นักศึกษาผู้ปฎิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษา พร้อมทั้งบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ ได้ดำเนินกิจกรรมเยี่ยมชมสถานที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี วัดศาลาลอย ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านด่านเกวียน พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ และเยี่ยมชมการขุดซากฟอสซิล ณ บ้านโกรกเดือนห้า…

Read More

- James Cook University, Liaison, ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

ราชภัฏโคราชรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University (JCU) เครือรัฐออสเตรเลีย

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University (JCU) เครือรัฐออสเตรเลีย ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 17…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราช หารือความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยจีน

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 กองวิเทศสัมพันธ์ จัดประชุมกับตัวแทนจาก Qingdao Binhai University สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะ จำนวน 6 ท่าน ร่วมกับ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมทั้งผู้บริหารและตัวแทนจากคณะวิทยาการจัดการ ณ…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านคัดเลือก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษาให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากออสเตรเลีย

     กองวิเทศสัมพันธ์ขอประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาอาสาสมัครเพื่อปฏิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษาให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเจมส์คุก เครือรัฐออสเตรเลีย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 – 17 ธันวาคม 2562 นายธนาธิป บัวเทศ นางสาวปฏิมาภรณ์ ช่อผกา…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาบรูไน รุ่นที่ 7 รับฟังโอวาทและนำเสนอประสบการณ์แลกเปลี่ยน ก่อนเดินทางกลับ

    วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti Brunei Darussalam (UBD) เนการาบรูไนดารุสซาลาม รุ่นที่ 7 จำนวน 8 คน เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์สัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นล่ามให้กับนักศึกษาจากออสเตรเลีย

     วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินการสัมภาษณ์นักศึกษา เพื่อคัดเลือกผู้แปลภาษาและผู้ประสานงานให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเจมส์คุก เครือรัฐออสเตรเลีย (James Cook University) ณ ห้องประชุมพนมวัน อาคารศูนย์ฝึกฯทับแก้ว ชั้น 2  โดยจะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน…

Read More

- Uncategorized, ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คุณสมบัติของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาทุกคณะ ชั้นปี และไม่เคยเป็นยุวทูตมหาวิทยาลัยมาก่อน (นักศึกษาที่เคยเข้ารับการอบรมยุวทูตมรนม. แต่ยังไม่ผ่านการสอบคัดเลือก สามารถสมัครเข้ารับการอบรมครั้งนี้ได้) 2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป 3. มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีใจรักในงานด้านบริการ 4. มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี 5. เคยเข้าร่วมกิจกรรม…

Read More