- Uncategorized

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากออสเตรเลีย นำเสนอประสบการณ์ที่ได้รับ ก่อนเดินทางกลับ

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้โอวาทและกล่าวปิดโครงการให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University (JCU) เครือรัฐออสเตรเลีย และนักศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษา ณ ห้องประชุมศุภลักษณ์ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 3

หลังจากนั้นนักศึกษาแลกเปลี่ยนฯและนักศึกษาผู้ปฎิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษา ได้นำเสนอมุมมองและประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการการแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรม และฝึกประสบการณ์ด้านการบริการชุมชน ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน – 17 ธันวาคม 2562 โดยได้นำเสนอเกี่ยวกับวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ ดังเช่น วัฒนธรรมการแต่งกาย อาหาร การดำเนินชีวิตประจำวันของผู้คน และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และสถานที่สำคัญต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ บ้านโนนวัด อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดนครราชสีมา บ้านนารีสวัสดิ์ บ้านพักเด็กและครอบครัว สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ และสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ (วัดม่วง) จังหวัดนครราชสีมา ก่อนที่จะเดินทางกลับในวันที่ 17 ธันวาคม 2562