- ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาบรูไน รุ่นที่ 7 รับฟังโอวาทและนำเสนอประสบการณ์แลกเปลี่ยน ก่อนเดินทางกลับ

    วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti Brunei Darussalam (UBD) เนการาบรูไนดารุสซาลาม รุ่นที่ 7 จำนวน 8 คน เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เพื่อแสดงความขอบคุณและรับฟังโอวาทจากอธิการบดี

     หลังจากนั้นในช่วงบ่าย นักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไนและนักศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษา นำเสนอประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพและแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรม โดยในช่วงตลอดระยะเวลา 4 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไนได้ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรมร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ และหน่วยงานต่างๆ  โดยมี ดร. อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ และผู้อำนวยการสถาบันภาษา พร้อมทั้งคณาจารย์และบุคลากรจากพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ  ณ ห้องประชุมกัลยาณเวทย์ อาคารศูนย์ฝึกฯ ทับแก้ว ชั้น 3 ก่อนที่จะเดินทางกลับในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562