- ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ราชภัฏโคราชเดินทางไปปฏิบัติการสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาชาวจีน

     วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์ชมชนก ธนาวีราภรณ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เดินทางไปปฏิบัติการสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาชาวจีน ณ Yuxi Normal Universiry (YXNU) มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เป็นระยะเวลา 5 เดือน ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการภายใต้การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากับ YXNU สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ทำกิจกรรมความร่วมมือมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 และโครงการดังกล่าวนี้เป็นการสนับสนุนให้อาจารย์หลักสูตรภาษาไทยได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับนานาประเทศอย่างต่อเนื่อง