- NRRU Toastmaster Club, ข่าวกิจกรรม

สมาชิกโทสมาสเตอร์ราชภัฏโคราชคว้าชัย พร้อมมุ่งเป็นตัวแทนร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติ

     เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ นำนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนในโครงการ Nakhon Ratchasima Rajabhat University Club เข้าร่วมการแข่งขันพูดในที่ชุมชน (International Speech and Evaluation Contests) ในระดับ Area และระดับ Division ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากหลากหลายภูมิภาคของประเทศไทย ภายใต้องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Toastmasters International ที่มีเครือข่ายชมรมทั่วโลก ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครู

     กองวิเทศสัมพันธ์ จึงขอรายงานผลการแข่งขัน ดังนี้

ระดับ Area

การแข่งขันประเภท International Speech Contest

  • นายอิสระ สิงหะรา     นักศึกษาคณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 5   ได้อันดับที่ 1

ระดับ Division

ารแข่งขันประเภท International Speech Contest

  • นายอิสระ สิงหะรา     นักศึกษาคณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 5   ได้อันดับที่ 2

     ทั้งนี้ ผู้ชนะการแข่งขันดังกล่าว จะเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ (District) ต่อไป ในวันเสาร์ที่ 11 และวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพมหานคร