- Uncategorized, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อพัฒนางานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น

      กองวิเทศสัมพันธ์ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อพัฒนางานวิจัย ณ สถาบันเทคโนโลยี Shibaura ประเทศญี่ปุ่น รอบที่ 4 ของปีการศึกษา 2561 ดังรายชื่อต่อไปนี้

  1. นางสาวจันทร์กฤษณา จู   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  2. นายพชร สุกเกรียม   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. นางสาวพรรณราย พรโสภณ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  4. นางสาวสุชาดา ศรีรักษา   คณะครุศาสตร์
  5. นายศุภวิชญ์ หงษ์คำดี   คณะครุศาสตร์

      สำหรับน้องๆ ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบนี้และน้องๆ นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ยังมีเวลาพัฒนาตนเองและทักษะภาษาอังกฤษเพื่อสมัครโครงการดังกล่าวในรอบปีการศึกษา 2562 – 2563 จำนวน 4 รอบ ดังนี้ค่ะ

      น้องๆ สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดการกรอกใบสมัครและนำส่งเอกสารใบสมัครในรูปแบบ File ที่ทาง SIT กำหนด ได้ที่นี่ค่ะ

      หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่กองวิเทศสัมพันธ์ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 2 โทร 044-009-009 ต่อ 1547, 1548