- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2560

       วันที่ 26 กันยายน 2561 กองวิเทศสัมพันธ์เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ พร้อมทั้ง ดร.วันวิสาข์ โชรัมย์ อาจารย์ศศิธร หวังค้ำกลาง…

Read More