- Scholarships Aboard, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ The 1st Leadership and Cultural Forum for ASEAN University Student Leader 2018

       กองวิเทศสัมพันธ์ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ The 1st Leadership and Cultural Forum for ASEAN University Student Leader 2018 ณ Universiti Utara Malaysia (UUM) สหพันธรัฐมาเลเซีย ดังรายชื่อต่อไปนี้

       1. นายไทยคม กนกยุราพันธ์      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ

       2. นายเกียรติศักดิ์ จรูญสน      คณะครุศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ

       3. นางสาวพิมพ์วิภา แสงนอก      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ

       4. นายพงศธร หลอมประโคน      คณะครุศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ

       5. นายโอฬาร เชื่อมจันทึก      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ

       6. นายนัฐชา แก้วสมบัติ      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ

รายชื่อสำรอง

       1. นายพชร สุกเกรียม       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์

       2. นายสหชัย สง่าญาติ       คณะครุศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ

       นักศึกษาที่มีรายชื่อในอันดับที่ 1-6 ที่ยังไม่มี Passport ให้รีบดำเนินการทำ Passport ได้ที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดนครราชสีมา ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ช่วงเช้า ให้เร็วที่สุดค่ะ และต้องนำส่งกองวิเทศสัมพันธ์ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561