- Scholarships Aboard, ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วน! เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Educational Imagination Camp 2018 ณ National Pingtung University (NPTU) ประเทศไต้หวัน

กองวิเทศสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Educational Imagination Camp 2018 ซึ่งจัดขึ้นโดย College of Education มหาวิทยาลัย National Pingtung University (NPTU) ประเทศไต้หวัน ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-18 สิงหาคม 2561…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษและการวิจัย

       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ร่วมกับ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ร่วมกันจัดโครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ และเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ (Visiting Professors)  โดยเชิญผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษและการทำวิจัย จาก Bishop  Grosseteste University สหราชอาณาจักร มาพูดคุยหาแนวทางการทำความร่วมมือในอนาคตและจัดอบรมเพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษและการวิจัยให้กับคณาจารย์ นักศึกษา…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาราชภัฏโคราช ได้รับคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ ประเทศอินโดนีเซีย

       วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 5 จำนวน 2 คน คือ นายอิสระ สิงหะรา และ นางสาวรุ้งลาวัลย์ ชัยโชติศิริ…

Read More