- Scholarships Aboard, Uncategorized, ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Science Exploration Camp ณ National Pingtung University (NPTU) ประเทศไต้หวัน

        กองวิเทศสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Science Exploration Camp ซึ่งจัดขึ้นโดย College of Science มหาวิทยาลัย National Pingtung University (NPTU) ประเทศไต้หวัน ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 18 สิงหาคม 2561
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

  1. นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. นักศึกษาที่มีความรู้และความสนใจในด้านวิทยาศาสตร์
  3. นักศึกษาที่มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
  4. เป็นนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะต้นสังกัด

       NPTU จะเป็นผู้สนับสนุนค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก และค่าอาหารบางมื้อ นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจาก NPTU ให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองวิเทศสัมพันธ์ จำนวน คนละ 5,000 บาท สำหรับค่าตั๋วเครื่องบินและค่าอาหารในบางมื้อนักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

วิธีการสมัคร

        นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อคณะต้นสังกัด โดยต้นสังกัดจะคัดเลือกนักศึกษาคณะละ 2 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการ และสำหรับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะต้นสังกัด ให้นำใบสมัครพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ส่งมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 2 ภายในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 และ NPTU จะดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการอีกครั้งและประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

Link download รายละเอียดโครงการฯ <<คลิกที่นี่>>

Link download ใบสมัคร  <<คลิกที่นี่>> หลังจากกรอกใบสมัครแล้วให้นำมายื่นที่กองวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 2 ภายในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่ นางสาวดลยา เพ็ชรดี โทร.089-789-3350 หมายเลขภายใน 1547