- ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน, ข่าวกิจกรรม

คณะผู้บริหารและคณาจารย์ราชภัฏโคราช เดินทางเพื่อประชุมความร่วมมือทางวิชาการ ณ YXNU ประเทศจีน

      กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีนสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนนักศึกษาชาวจีน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ Yuxi Normal University (YXNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ วันที่ 2 – 11 กรกฎาคม 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร นำโดย ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณาจารย์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 18 คน เดินทางเพื่อร่วมประชุมหารือกับผู้บริหารและคณาจารย์ของ YXNU เกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาในปัจจุบัน และความเป็นไปได้ในการสร้างกิจกรรมด้านอื่นๆ ในอนาคต และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ อีกทั้งยังได้เข้าร่วมอบรมภาษาและวัฒนธรรมจากเจ้าของภาษา เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงภาษาและวัฒนธรรมของนักศึกษาจีน และเป็นการเตรียมความพร้อมในการนำมาปรับใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น