- NRRU Young Ambassador, Uncategorized, ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครยุวทูตเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ ณ Universiti Brunei Darussalam ประเทศบรูไน

     กองวิเทศสัมพันธ์เปิดรับสมัครยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ (LACE)  ณ Universiti Brunei Darussalam ประเทศบรูไน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

  1. เป็นยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทุกคณะ ทุกชั้นปี ที่ยังไม่เคยได้รับทุนอุดหนุนตามโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม (LACE) ในต่างประเทศที่จัดโดยกองวิเทศสัมพันธ์ มาก่อน
  2. เคยช่วยกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมาก่อน (โปรดระบุในใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานในวันสัมภาษณ์)

**หมายเหตุ : นักศึกษาที่สมัครต้องเป็นสมาชิก NRRU Club

วิธีการสอบคัดเลือก

       ผู้สมัครต้องเข้าสอบคัดเลือกเป็นรายบุคคล ด้วยการสอบกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษ (Prepared Speech) และสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ (Interview) ตามลำดับ รวม 100 คะแนน เพื่อทดสอบความเหมาะสมในการรับทุนอุดหนุน

       – การสอบกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษ (Prepared Speech) โดยจะใช้เวลาประมาณ 5-7 นาที ในหัวข้อ “Similarities and Differences of culture and ways of life between people of Thailand and Brunei” โดยให้นักศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวไทยและชาวบรูไน พร้อมยกตัวอย่างประกอบ

       – การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ (Interview) เป็นคำถามทั่วไป ใช้เวลาประมาณ 10 – 15 นาที

     – Link download ใบสมัคร  <<คลิกที่นี่>>   หลังจากกรอกใบสมัครแล้วให้นำมายื่นที่กองวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 2

     – Link สมัคร online  <<คลิกที่นี่>> 

** ผู้ที่ยื่นใบสมัคร Online ให้ Download ใบสมัครตัวจริง พร้อมทั้งกรอกเอกสารให้เรียบร้อย และนำมายื่นในวันสัมภาษณ์ด้วย **

     เมื่อส่งใบสมัครแล้วให้มาสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมพนมวัน ศูนย์ฝึกทับแก้วฯ ชั้น 2

*** รับสมัครวันนี้ ถึง วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 16.30 น. ***