- Liaison, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาอาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก James Cook University (JCU) ประจำปีการศึกษา 2561

กองวิเทศสัมพันธ์ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาทีี่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ดังรายชื่อต่อไปนี้  ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อข้างต้น เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ชั้น 2 ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น.