- Scholarships Aboard, ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2562

       สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน / นักศึกษาชาวไทย เพื่อรับทุนการศึกษาเต็มจำนวนจากรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT SCHOLARSHIP) ไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ดังนี้ ทุนนักศึกษาวิจัย (Research Students)   เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท – เอก ทุนนักศึกษาปริญญาตรี (Undergraduate…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, งานประชุม

โคราชจับมือจีนร่วมพัฒนาเทคโนโลยีและการศึกษา

     เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เดินทางเข้าร่วมประชุมความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทย และพบปะหารือกับรองผู้ว่าการมณฑลเสฉวนและคณะ ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพมหานคร ซึ่งการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว จังหวัดนครราชสีมาได้มอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดทำประเด็นรายละเอียดการพบปะหารือแลกเปลี่ยนในด้านการศึกษาระหว่างจังหวัดนครราชสีมาและมณฑลเสฉวน  โดยเนื้อหาของการประชุมจะพูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวทางการลงทุนด้านอุตสาหกรรมต่างๆ…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา (Youth Exchange Scholarship)

     ด้วย Youth Exchange Scholarship (YES) ได้จัดสอบชิงทุนการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 ปี มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ ก่อนวันที่ 20 มิถุนายน 2562 และไม่เกิน…

Read More

- Liaison, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อล่ามและผู้ประสานงานการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการ Volleyball Women Nations League ประจำปี 2018

ล่ามและผู้ประสานงานประจำทีมประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 คน นายทวีศักดิ์ แสงสว่าง                          นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น นายจรัส คำสกุลวัฒนา               …

Read More

- NRRU Toastmaster Club, ข่าวกิจกรรม

Toastmaster Club ราชภัฏโคราช รับมอบรางวัล Corporate Recognition Award

     วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 คณะผู้บริหารนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วนา ศาสตร์ปรีชา รองอธิการบดีฝ่ายจัดการศึกษา คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล Corporate Recognition Award ให้แก่ Nakhon Ratchasima Rajabhat…

Read More