- Liaison, ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาบรูไน นำเสนอประสบการณ์แลกเปลี่ยน ก่อนเดินทางกลับ

       วันที่ 19 เมษายน 2561 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti of Brunei Darussalam เนการาบรูไนดารุสซาลาม จำนวน 2 คน และนักศึกษาผู้ปฎิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษา นำเสนอประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพและแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งในช่วงตลอดระยะเวลา 4 เดือนที่ผ่านมา นักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไนได้ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรมร่วมกับนักศึกษา นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และเข้าร่วมกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชน โดยมี อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ ณ ห้องประชุมพนมวัน ชั้น 2 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ก่อนที่จะเดินทางกลับในวันที่ 20 เมษายน 2561