- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561

       ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดเปิดรับสมัครบุคคล อายุระหว่าง 18 – 30 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2531 – 1 เมษายน 2543) เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์…

Read More

- ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน, ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากราชภัฏศรีสะเกษ

       วันที่ 28 มีนาคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จำนวน 6 ท่าน ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9…

Read More

- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

ยุวทูตราชภัฏโคราชเดินทางศึกษาดูงานนอกสถานที่

     เมื่อวันที่ 22 และ 23 มีนาคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์จัดโครงการฝึกปฏิบัติการนอกสถานที่ให้กับนักศึกษายุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 44 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษายุวทูตได้เรียนรู้และฝึกประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากสถานที่สำคัญในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร และนิทรรศน์รัตนโกสินทร์  …

Read More

- ข่าวกิจกรรม, อาจารย์แลกเปลี่ยน

โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ไปสอนที่ประเทศจีน (YXNU)

        วันที่ 3 มีนาคม 2561 ดร.นนทิยา จันทร์เนตร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เดินทางไปที่ Yuxi Normal University (YXNU) มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อปฏิบัติหน้าที่อาจารย์แลกเปลี่ยนการสอนภาษาไทยให้กับนักศึกษาชาวจีน…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาราชภัฏโคราชพร้อมเดินทางแลกเปลี่ยนที่ออสเตรเลีย

       วันที่ 5 มีนาคม 2561 นายมารวย ลาภเจริญ นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ และ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 ภาคปกติ…

Read More