- ข่าวกิจกรรม, ต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏโคราช ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับ Lanzhou University ประเทศจีน

 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 คณะผู้บริหารและผู้แทนจาก School of International Cultural Exchange มหาวิทยาลัย Lanzhou สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 2 คน เดินทางมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานในการต้อนรับ พร้อมทั้งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณาจารย์หลักสูตรวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม

       การประชุมครั้งนี้ได้หารือเรื่องการลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) และแนวทางในการจัดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เพื่อไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัย Lanzhou สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และมหาวิทยาลัย Lanzhou ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น คณะผู้บริหารและผู้แทนจาก School of International Cultural Exchange มหาวิทยาลัย Lanzhou ได้ร่วมรับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารทับแก้ว และเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย ได้แก่ อาคารเรียนต่างๆ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา เรือนโคราช สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนเดินทางกลับ

       การลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ในครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และมหาวิทยาลัย Lanzhou ที่จะผลักดันให้ทั้งสองมหาวิทยาลัยมุ่งไปสู่ความเป็นสากล