- Scholarships Aboard, ข่าวประชาสัมพันธ์

**รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement เพื่อรับทุนสนับสนุนการไปฝึกงานที่เบลเยียมและเยอรมนี ประจำปี 2561**

       ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme เพื่อรับทุนสนับสนุนการไปฝึกงานที่เบลเยียมและเยอรมนี ประจำปี 2561 (2018) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานอย่างสมดุลระหว่างฝ่ายเอเชียและยุโรป และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวัฒนธรรมและการทำงานข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษา

       นักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการรับสมัครและใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ตามลิ้งค์ด้านล่าง

>>รายละเอียดโครงการ<<

>>เอกสารรายละเอียดโครงการ<<

>>ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ<<

       นักศึกษาที่สนใจยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ต้องได้รับการตอบรับจากสถานประกอบการที่สนใจฝึกงานในประเทศเบลเยียม หรือ เยอรมนี โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมสถานที่ประกอบการได้ที่ Webpage ของโครงการ

          >>โครงการเบลเยียม<<

          >>โครงการเยอรมนี<<

และต้องมีคะแนนสอบอย่างใดอย่างหนึ่งตามรายละเอียดดังนี้

CEFR > B2

TOEFEL ITP > 550

TEOFEL IBT > 80

IELTS > 6.0

       นักศึกษาผู้สนใจต้องสมัครด้วยตนเอง โดยให้กรอกใบสมัครและแนบหลักฐานประกอบการสมัคร และนำมาส่งที่ สำนักงานกองวิเทศสัมพันธ์ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 2 หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ นางสาววันวิสาข์ ศรีสมบุญ (พี่ยู) โทร. 044-009-009 ต่อ 1548 ภายในวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561