- Scholarships Aboard, ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาทุนแลกเปลี่ยนงานวิจัย 2018-2019 ณ ประเทศญี่ปุ่น

RESEARCH EXCHANGE/ LABORATORY INTERNSHIP PROGRAM AY2018/2019

AT SHIBAURA INSTITUTE OF TECHNOLOGY (SIT)

       ขอเชิญชวนนักศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อฝึกประสบการณ์และปฏิบัติงานด้านการวิจัย  ณ สถาบันเทคโนโลยี Shibaura ประเทศญี่ปุ่น (SIT) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 2 สัปดาห์ – 1 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภททุน

 1. Sandwich Program: ลงทะเบียนเรียน (ปี 3) ที่ SIT 1-2 ภาคเรียน
 2. Research Exchange/Laboratory Internship Program: ทำ Project วิจัย (ฝึกงาน/สหกิจศึกษา) ที่ SIT นาน 2 สัปดาห์-1 ปี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 – 4 หรือระดับปริญญาโท – เอก โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป
 • เป็นนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นระดับดี
 • นักศึกษาต้องมีหัวข้อวิจัยและแผนการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

การสนับสนุนจากสถาบันเทคโนโลยี Shibaura

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสขอรับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นดังนี้

 • ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 40,000 เยน
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รายเดือน เดือนละ 40,000 เยน

นักศึกษาต้องมีทุนส่วนตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 20,000 บาท

ขั้นตอนการสมัคร

 1. สอบถามรายละเอียดจากกองวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 2. >>ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่<< 
 3. กรอกรายละเอียดในใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษ และส่งให้กองเทศสัมพันธ์ตามกำหนดระยะเวลาการรับสมัคร (กองวิเทศสัมพันธ์จะรวบรวมและจัดส่งเอกสารการสมัครของนักศึกษาผู้ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ)
 4. สถาบันเทคโนโลยี Shibaura จะแจ้งผลการตอบรับการเข้าร่วมโครงการมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายหลังจากส่งใบสมัคร ประมาณ 1 เดือน

       หากนักศึกษาสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของตนเอง สามารถศึกษาระยะเวลาการเปิดรับสมัครในแต่ละปี ดังนี้

 • เริ่มส่งใบสมัคร  วันที่ 1 สิงหาคม 2561 – วันสิ้นสุดการรับใบสมัคร ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2561  ระยะเวลาแลกเปลี่ยน ม.ค./ก.พ./มี.ค. 2562  ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครและเตรียมเอกสารมาให้เรียบร้อย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • อาจารย์ ดร.ชิตพงศ์ เวชไธสงค์ อาคาร 29 ห้อง 29.05.02 โทร 081-709-0889
 • นางสาวดลยา เพ็ชรดี (พี่ปุ้ม) และยื่นแผนการวิจัยได้ที่กองวิเทศสัมพันธ์ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 2 โทร. 044-248495 (เบอร์ติดต่อภายใน 1548)