- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร นักศึกษายุวทูต รุ่นที่ 9

       วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 รศ. ดร. วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรและให้โอวาทแก่นักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 9 จำนวนทั้งสิ้น 25 คน ณ ห้องศุภลักษณ์ อาคารศูนย์ฝึกฯ ทับแก้ว ชั้น 3 โดยนักศึกษายุวทูตที่ผ่านการสอบคัดเลือกครั้งนี้ จะเป็นแบบอย่างที่ดีของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทั้งในด้านการปฏิบัติตน และด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ

       กองวิเทศสัมพันธ์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษายุวทูตรุ่นปัจจุบันทุกคน และขอให้นักศึกษายุวทูตทุกคนได้นำความรู้ ความมั่นใจในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ทำประโยชน์ให้กับสังคมและมหาวิทยาลัย ในการต้อนรับชาวต่างชาติผู้มาเยือนในอนาคตอันใกล้นี้