- ข่าวกิจกรรม, ต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ผู้บริหารจาก YXNU ประเทศจีน เดินทางมาประชุมหารือทางวิชาการกับราชภัฏโคราช

       วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 Mr. Ma Wenlong รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ Ms. Wu Xiaoying รองผู้อำนวยการงานแลกเปลี่ยนและความร่วมมือกับต่างประเทศ จาก Yuxi Normal University (YXNU) เดินทางมาประชุมกับ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์จากโปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อหารือแนวทางการจัดทำหลักสูตรร่วมวิชาเอกภาษาจีน 2+2 ระดับปริญญาตรี ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากับ YXNU โดยดำเนินการในลักษณะเดียวกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ทั้งนี้ประเด็นในการหารือมีดังนี้ รายละเอียดการเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตค่าใช้จ่ายสำหรับหลักสูตร และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MoU) ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองมหาวิทยาลัย