- NRRU Young Ambassador 2015, ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 6

NRRU Young Ambassador 2015

ดาว์นโหลดใบประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 6

NRRU Young Ambassador 2015
1. นางสาวพิมพ์ชนก วรธรรม
2. นางสาวสุพิชชา ดีสวัสดิ์
3. นางสาวอรพรรณ พรพุทธรัตน์
4. นางสาวเสาวดี พนมศิลป์
5. นางสาวสุวนันท์ สามนคร
6. นายธิติพงศ์ ขจรภพ
7. นางสาวกนกภรณ์ จันทนันท์
8. นางสาวกัญญาณี พุทไธสง
9. นางสาวเบญจมาศ รัตนวงศ์
10. นางสาวชูจุฑา ทองนอก
11. นางสาวสุภาภรณ์ หงษ์วิลัย
12. นายศิริญพงษ์ เกิดพุ่ม
13. นายตระการ ปลื้มชัย
14. นางสาววิภาวี ชูนาม
15. นางสาวจุฑาพร จรโคกกรวด
16. นางสาวณัฐธิดา งอนกลาง
17. นางสาวนันทัชพร นรินทร์วงษ์
18. นางสาวขนิษฐา เคียงสันเที๊ยะ
19. นางสาวสุกุมา สุขจรุ่ง
20. นางสาวอินนัส หะยีเจ๊ะบู
21. นางสาวอิลฮาม หะยีเจ๊ะบู
22. นางสาวนูฮาซีดา มามะ
23. นายกฤษมา หินคล้าย
24. นายนนท์ปวิธ กองสะอาด
25. พิมพ์พิไล เทียบสม
26. นายอิสระ สิงหะรา
27. นายธนวัฒน์ ศิริชาติ
28. นางสาวจริยา สันติวีระวงศ์
29. นางสาวศิรประภา นามโคตร
30. นางสาวเกศรา เกตุไธสง
31. นางสาวสโรชา สาลีรัตนา
32. นางสาวปฑิตตา วรภิญโญภาส
33. นางสาวทิพย์สุดา ศรีภิรมณ์
34. นางสาวปรียากร มาลีนันท์
35. นายชัยธัช ศิริภัคดิ์
36. นางสาวพิมพ์ชนก โกะสูงเนิน
37. นางสาวพัชรี ม่วงดี
38. นางสาวกัญธิดา ภัทรวรานนท์
39. นางสาวภัทรวดี กลางจันอัด
40. นางสาวปทุมรัตน์ กรรมกร
41. นายปัฏฐากร ต่อศักดิ์
42. นางสาวแสงจันทร์ ขำเขว้า
43. นางสาวสุภาวดี หนองบุญ
44. นางสาวภัทราพร เกตุกระทุ่ม
45. นางสาวนิชาธรณ์ ขันติโชติ
46. นางสาวปัทมาภรณ์ ต่วนจะโป๊ะ
47. นายศรัญย์ชัช สุวรรณศักดิ์
48. นายธนกร บุญมา
49. นางสาวพุธิตา เกตุนอก
50. นางสาวศิริการณ์ โสภา
51. นางสาวพนิดา คุณประทุม
52. นางสาวอัญชลี รอดวินิจ
53. นางสาวกนกนาฏ พิมล
54. นางสาวศิริลักษณ์ มนขุนทด
55. นายณัฐพงศ์ แทนมา
56. นางสาวปฏิมา ทองเกลี้ยง
57. นางสาววิไลลักษณ์ คุ้มกลาง
58. นายฐิตวัฒน์ ดูเชิดรัมย์
59. นางสาวชนัฏฐา บุญทิพย์
60. นางสาววัชราภรณ์ นวลชัยภูมิ
61. นางสาวสุกานดา พบกลาง
62. นางสาวนูรุสมีนี อาแว
63. นางสาวสารีนา เจะพร
64. นางสาวอลิษา มรรคาเขต
65. นางสาวสุกัญญา เปลื้องไธสง
66 นายพันธกานต์ ทะละ
67. นายปรเมศ หมั่นทรัพย์
68. นายอเนก มุ่งยุทธกลาง
69. นางสาวราตรี สังข์เขียว
70. นางสาวสุวินันท์ ศรีจ้นทรวงศ์
71. นายเทพประสิทธิ์ คูณขุนทด
72. นายพงศกร ปั้นปัญญา
73. นางสาวพัชรวดี โพธิ์จันทร์
74. นางสาวจิราวรรณ สุขกำเนิด
75. นางสาวภิราวรรณ ชัยภา
76. นางสาวนฤมล ฉวีวรรณ
77. นางสาวจุรีพร สุริเตอร์
78. นางสาวปวีณา ยอดน้ำ
79. นางสาวสุชาดา มุ่งปั่นกลาง
80. นายชนาชัย จรัสสมวงศ์
81. นางสาวสุดาวรรณ อรุณใหม่
82. นางสาวอมรรัตน์ คำวันสา
83. นางสาวอัจฉรียา ฝาชัยภูมิ
84. นายวสันต์ สันต์เกษม
85. นางสาวฉัตรมงคล คะสุวรรณ
86. นางสาวอาทิยา อุวัยดา
87. นายเกียรติศักดิ์ เนาขุนทด
88. นางสาวณฐพร แทรกพุทรา
89. นางสาวกฤษณา ธรรมดารบ
90. นางสาวพิสมัย หมอยา
91. นางสาวสกุลรัตน์ ดอนประดู่
92. นางสาวปาริชาติ บุญกาจญน
93. นางสาวสุกัญญา ภายจันทึก
94. นางสาวศศิพร เจริญพจน์
95. นางสาววาสนา คามพิมาย
96. นางสาวนพวรรณ ประกอบดี
97. นางสาวเพชรนภา สามนคร
98. นางสาวอมรรัตน์ อินไกร
99. นางสาวจุฑาทิพย์ จูหมื่นไวย์
100. นางสาวสุภัทรา แสนอำนวยชัย
สำรอง
1. นางสาวรุ้งลาวัลย์ ชัยโชติศิริ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ โทโคกสูง
3. นายปฐวี วงศ์คำสิงห์
4. นางสาวกานติศา ปัดเกษม
5. นางสาวมีนตา พมพ์อุบล
6. นางสาวนุชรีย์ ลาภเกิด
7. นางสาวกมลวรรณ จรรยากุล
8. นางสาวขวัญฤทัย ศุภจินดา
9. นางสาวดารณี ปราบชะนะ
10. นางสาวฐิติญา หล่าอ้น

 

นักศึกษาที่มีรายชื่อ โปรดมายืนยันในวันที่18 พฤษภาคม นี้
หากนักศึกษาท่านใดสละสิทธิ์ ทางกองวิเทศสัมพันธ์จะติดต่อนักศึกษาผู้มีรายชื่อสำรองมาใช้สิทธิ์ทันที ในวันที่ 19 พฤษภาคม

ทั้งนี้นักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์แล้วการประชุมแจ้งรายละเอียดก่อนการเดินทาง ในวันที่20 พฤษภาคม นี้