- Scholarships Aboard, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการ JENESYS 2017

       กองวิเทศสัมพันธ์ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือก เสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2017 Composite 5th Social Peace Building Exchange คือ นางสาวนงนุช  สอดกระโทก  นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 3…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2017 ณ ประเทศญี่ปุ่น

       ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำหนดส่งคณะเยาวชนเดินทางไปร่วมโครงการ JENESYS 2017 (Japan – East Asia Network of Exchange for Students and Youth) Composite 5th…

Read More

- Scholarships Aboard

การสอบคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา 2561

     วันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2560 อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการและบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยประธานหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ และอาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ เดินทางไปราชการต่างประเทศ เพื่อดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ณ ประเทศฮังการี

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการี สำหรับปี ค.ศ. 2017-2018 โดยฝ่ายฮังการีจะเปิดรับสมัครทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนฯ ดังกล่าว ซึ่งฝ่ายฮังการีจะสนับสนุน ดังนี้ 1. ยกเว้นค่าเล่าเรียน 2. ค่าใช้จ่ายประจำเดือนสำหรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและโท เดือนละ 40,460 โฟรินทร์ฮังการี และระดับปริญญาเอก (ระยะเวลา 2 ปีแรก)…

Read More

- Scholarships Aboard, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาราชภัฏโคราชเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยน ณ Yamanashi Prefectural University ประเทศญี่ปุ่น

           วันที่ 14 กันยายน 2559 อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้คำแนะนำในการเตรียมตัวก่อนเดินทางให้กับ นางสาวบัณฑิตา จันทะดี ตัวแทนนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก่อนเดินทางไปศึกษา ณ…

Read More

- Scholarships Aboard, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง มรนม .และ RUPP

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ Royal University of Phnom Penh ราชอาณาจักรกัมพูชา ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการแลกเปลี่ยน2015 ประกาศทุนอุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยน2015

- Scholarships Aboard, ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน

NACC Youth Ambassadors 2015

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยสำนักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) 2015 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 เมษายน 2558 และจะประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก รอบแรก วันที่ 21 เมษายน 2558 ทั้งนี้…

Read More

- Scholarships Aboard

Endeavour Scholarship & Fellowship 2015

สถานทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจไปศึกษาต่อ ทำวิจัย หรือดูงานที่ประเทศออสเตรเลีย เข้าร่วมฟังการสัมมนาเรื่องทุนการศึกษาเอนเดเวอร์จากรัฐบาลออสเตรเลีย ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 เวลา 13.30-16.30 น.  ณ โรงแรมอินเตอร์คอน ติเนนตัล กรุงเทพฯ ชั้น 4 ห้องพินนาเคิล…

Read More

- Scholarships Aboard, โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนมัธยมศึกษาอาเซียน ครั้งที่14

กระทรวง ศึกษาธิการ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ กำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนมัธยมศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ “One ASEAN: Sharing Dreams, Building our Future” ระหว่างวันที่ 9-15 พฤศจิกายน 2557 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

- Scholarships Aboard

ทุนแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยน EXPERTS4Asia 2nd และ EXPEXTS SUSTIAN ระดับปริญญาเอก

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนคราชสีมา และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการทุนแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยน EXPERTS4 Asia 2nd และ EXPEXTS SUSTIAN ระดับปริญญาเอก และเป็นทุนเต็มจำนวน ภายใต้โครงการEXPERTS4Asia

- Scholarships Aboard

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา ประกาศรับสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก 2557

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ชุดที่ 57 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 4/2557 (กรณีพิเศษ) วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 มีมติให้ประกาศรับสมัครนักเรียน ที่เป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด เพื่อขอรับทุนและสอบคัดเลือกทุนเรียนดี ประจำปี 2557 ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์…

Read More