- Scholarships Aboard

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา ประกาศรับสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก 2557

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ชุดที่ 57 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 4/2557 (กรณีพิเศษ) วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 มีมติให้ประกาศรับสมัครนักเรียน ที่เป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด เพื่อขอรับทุนและสอบคัดเลือกทุนเรียนดี ประจำปี 2557 ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์…

Read More