- Liaison, Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษายุวทูต ม.ราชภัฏโคราช สำเร็จภารกิจ เปิดโลกทัศน์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างแดน ต้อนรับกลับสู่รั้ว เขียว-เหลือง

       เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ช่วงสุดท้ายของการดำเนินโครงการ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำนักศึกษายุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมร่วมกับนักศึกษาจาก Hue University of Sciences (HUSC) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและด้านการแสดงของนักศึกษาทั้งสองมหาวิทยาลัย       หลังจากนั้นจึงเป็นพิธีรับมอบใบประกาศนียบัตรและพิธีปิดโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Nguyen Hoang…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยน ม.ราชภัฏโคราช เดินหน้าฝึกประสบการณ์สอน ที่ประเทศอินโดนีเซีย

       นักศึกษาแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูเพื่อสังเกตการสอนและทดลองสอนในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA-Teacher Project) จากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาคณิตศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 8 คน ที่เดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ มหาวิทยาลัยทาดูลาโกะ (Tadulako University: UNTAD) จำนวน 4 คน และ Universitas…

Read More

- Liaison, NRRU Young Ambassador, Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ นำทีมนักศึกษายุวทูต ม.ราชภัฏโคราช ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนร่วมกับนักศึกษาเวียดนาม

       กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำนักศึกษายุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมร่วมกับอาจารย์และนักศึกษาจาก Hue University of Sciences (HUSC) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 21 – 26 สิงหาคม 2566 ซึ่งในวันแรกได้มีพิธีเปิดโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก Dr. Tran…

Read More

- NRRU Young Ambassador, Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษายุวทูต ม.ราชภัฏโคราช บินลัดฟ้าหาประสบการณ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่เวียดนาม

       วันที่ 21 สิงหาคม 2566 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำนักศึกษายุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 20 คน เดินทางเพื่อดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ (LACE) ณ Hue University of Sciences (HUSC) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวประชาสัมพันธ์, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนงานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2023-2024

       ขอเชิญชวนนักศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อฝึกประสบการณ์และปฏิบัติงานด้านการวิจัย  ณ สถาบันเทคโนโลยี Shibaura ประเทศญี่ปุ่น (SIT) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 8 วัน ไปจนถึง 1 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้ ประเภททุน     1. Course –Taking Sandwich Program: ลงทะเบียนเรียน ที่…

Read More