- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ สอบการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อคัดเลือกเป็นยุวทูต ครั้งที่ 15

       วันที่ 18 มีนาคม 2567 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการสอบการนำเสนอข้อมูล ในโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 15 (NRRU Young Ambassadors 2024) โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้นำเสนอความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยและสถานที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมา และการปฏิบัติหน้าที่ของล่ามผู้แปลภาษาและประสานงาน ซึ่งเป็นการนำเสนอโดยใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด
       ทั้งนี้ กองวิเทศสัมพันธ์ จะประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกอีกครั้ง ทางเว็บไซต์ และเว็บเพจ Facebook ของกองวิเทศสัมพันธ์