- Scholarships Aboard, ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครทุนรัฐบาลอินเดีย India Science and Research Fellowship (ISRF) 2022-2023

       ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลอินเดีย India Science and Research Fellowship (ISRF) 2022-2023 สำหรับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ บุคลากร และนักศึกษาไทยที่ศึกษาในระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และแพทยศาสตร์ เพื่อไปทำวิจัยระยะสั้น ณ สถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานวิจัยในประเทศอินเดีย เป็นระยะเวลา 3-6 เดือน จำนวน…

Read More