- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง Growing U.S.-Thai Relations through P2P Relationships among Young Thai Women

       ด้วยมูลนิธิเอเชีย (The Asia Foundation) มีความประสงค์จะจัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง Growing U.S.-Thai Relations through P2P Relationships among Young Thai Women การเสริมสร้างความสัมพันธ์ ไทย-สหรัฐ ผ่านความสัมพันธ์ภาคประชาชน ระหว่างเยาวสตรีไทย ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา…

Read More