- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง Growing U.S.-Thai Relations through P2P Relationships among Young Thai Women

       ด้วยมูลนิธิเอเชีย (The Asia Foundation) มีความประสงค์จะจัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง Growing U.S.-Thai Relations through P2P Relationships among Young Thai Women การเสริมสร้างความสัมพันธ์ ไทย-สหรัฐ ผ่านความสัมพันธ์ภาคประชาชน ระหว่างเยาวสตรีไทย ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา และเป็นการเปิดโลกทัศน์ของนักศึกษาได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ความหลากหลายทั้งทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งยังส่งเสริมให้ตระหนักถึงศักยภาพของผู้หญิงในทางเศรษฐกิจและสังคม และเพื่อให้นักศึกษานำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้และนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไป
       ► กิจกรรมบรรยายพิเศษจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมคุรุสรรพ อาคาร 38 ห้องปฏิบัติการทางการศึกษา 1 (38.5.23) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
       ► นักศึกษาที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษได้ที่ shorturl.at/EOP29 (บรรยายเป็นภาษาไทย) ภายในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565
       สอบถามข้อมูลได้ที่ นางสาววันวิสาข์ ศรีสมบุญ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 2 โทร. 044-009-009 ต่อ 1547