- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

โครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 13

       วันที่ 8 สิงหาคม 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 13 (NRRU Young Ambassadors 2022) ณ ห้องประชุมศุภลักษณ์ อาคารศูนย์ฝึกฯ ทับแก้ว ชั้น 3 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ คิดการ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม ดร.ปาริชาติ วงษ์วริศรา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ่อนลมี กมลอินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ การวิจัยและมาตรฐานการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และอาจารย์รณชัย คนบุญ ผู้ช่วยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ และการอบรมในวันนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลินี ไพบูลย์นุกูลกิจ เป็นวิทยากรให้การอบรม

       ที่ผ่านมากองวิเทศสัมพันธ์ได้ดำเนินโครงการยุวทูตมาอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี เนื่องจากเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในด้านการพัฒนาความเป็นผู้นำ พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และยังมีส่วนช่วยที่สำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจต่างๆ เกี่ยวกับการต้อนรับชาวต่างชาติที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย