- ข่าวกิจกรรม

โครงการนานาชาติสัมพันธ์ นักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2565

       วันที่ 18 สิงหาคม 2565 กองวิเทศสัมพันธ์จัดกิจกรรมนานาชาติสัมพันธ์นักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings โดยมีนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 54 คน ประกอบด้วยนักศึกษาชาวจีน กัมพูชา ลาว สิงคโปร์ และเวียดนาม นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์รุ้งเพชร วรพงศาทิตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปทุมวดี ล้ำเลิศ อาจารย์วุฒินันท์ ชัยศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ อาจารย์แสงเพ็ชร งอนชัยภูมิ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม และอาจารย์ภิษณี วิจันทึก อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

       โครงการดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้ทำความรู้จักกันมากขึ้น รวมไปถึงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมร่วมกันผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาต่างชาติและบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การให้ความรู้นักศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบและข้อบังคับของการพักอาศัยอยู่ในประเทศ และกิจกรรมกลุ่มเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยเบื้องต้น เช่น การแนะนำตัวเองและทำความรู้จักเพื่อนๆ ต่างชาติ สุภาษิตและสำนวนไทย เงินบาทไทยและการซื้อของ และการบอกทิศทาง โดยมีบุคลากรจากกองวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม