- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์สอบคัดเลือกยุวทูต รุ่นที่ 13

       วันที่ 15 สิงหาคม 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการสอบการนำเสนอข้อมูล ในโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 13 (NRRU Young Ambassadors 2022) โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้นำเสนอความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ทั้งสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยและสถานที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมา และการทำหน้าที่ผู้แปลภาษา โดยนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ

       ทั้งนี้ กองวิเทศสัมพันธ์จะประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ทางเว็บไซต์ และเว็บเพจ Facebook ของกองวิเทศสัมพันธ์