- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปี 2565

       กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี 2565 ในหัวข้อ การอบรมแนวปฏิบัติด้านพิธีการทูต ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2565 ณ วีวาเช เขาใหญ่ รีสอร์ท (Vivace Khaoyai Resort) จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก นายปรีชา แก่นสา อดีตกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา สาธารณรัฐอินเดีย และอดีตผู้อำนวยการกองรับรอง กรมพิธีการทูต เป็นวิทยากรให้การอบรม

       การดำเนินโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพงานด้านวิเทศสัมพันธ์ และหาแนวทางในการพัฒนางานด้านวิเทศสัมพันธ์ให้สามารถปฏิบัติงานด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล และทบทวนแผนกลยุทธ์เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ มีความสอดคล้องและบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย