- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์จัดอบรมต่อเนื่อง ยุวทูตรุ่นที่ 13

       วันที่ 9 สิงหาคม 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินการอบรมต่อเนื่อง โครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 13 (NRRU Young Ambassadors 2022) โดยในช่วงเช้านักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้อบรมเกี่ยวกับข้อมูลพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาและเรือนโคราช โดยมีคุณชุตินันท์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นวิทยากรบรรยาย และในช่วงบ่ายได้อบรมเรื่องการทำหน้าที่อาสาสมัครล่ามและผู้แปลภาษา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นิรุทธ์ แม้นรัมย์ ศิษย์เก่าและรุ่นพี่ยุวทูต รุ่นที่ 3 และอาจารย์วิโรจน์ เทียมเกรียงไกร อดีตเลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา เป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้อันเป็นประโยชน์ให้กับนักศึกษา