- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์จัดประชุมหารือโครงการทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้น ERASMUS+

       วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับอาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันภาษา พร้อมด้วยประธานหลักสูตรและผู้แทนจากคณะครุศาสตร์ จัดประชุมเพื่อรายงานข้อมูลและหารือแนวทางในการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าร่วมโครงการทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้น ERASMUS+…

Read More