- ข่าวกิจกรรม

ม.ราชภัฏโคราช ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับ University College of Teacher Education Styria ประเทศออสเตรีย

       วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยกองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ สถาบันภาษา จัดโครงการต้อนรับและลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ University College of Teacher Education Styria (PHSt) สาธารณรัฐออสเตรีย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในการต้อนรับและลงนาม พร้อมทั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี ประธานหลักสูตร และคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีลงนาม

       การเดินทางมาร่วมลงนามฯ ในครั้งนี้ คณะผู้บริหารและผู้แทนจาก PHSt ได้เยี่ยมชมบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย ได้แก่ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา เรือนโคราช สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีฯ พร้อมทั้งยังเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมันเบื้องต้น (Interactive Communication Training in English and German) ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอีกด้วย

       การลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ดังกล่าวนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ University College of Teacher Education Styria ที่จะผลักดันให้ทั้งสองมหาวิทยาลัยมุ่งไปสู่ความเป็นสากล