- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชจัดปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาชาวจีน ศึกษาระดับปริญญาเอก

       วันที่ 7 เมษายน 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชาวจีน ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน จำนวน 5 คน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์…

Read More