- ข่าวกิจกรรม

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาต่างชาติ ระดับ ป.เอก

       วันที่ 1 เมษายน 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำโดย ผศ.ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ ผศ.ดร.สมเกียรติ ทานอก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย, ผศ.ดร.สิรินาถ จงกลกลาง ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และดร.วินัย…

Read More