- ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครทุนรัฐบาลอินเดีย India Science and Research Fellowship (ISRF) 2021-2022

       ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลอินเดีย India Science and Research Fellowship (ISRF) 2021-2022 สำหรับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ บุคลากร และนักศึกษาไทยที่ศึกษาในระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และแพทยศาสตร์ เพื่อไปทำวิจัยระยะสั้น ณ สถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานวิจัยในประเทศอินเดีย เป็นระยะเวลา 3-6 เดือน จำนวน 10 ทุน

       ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ shorturl.at/zDMW0 หรือ https://dst.gov.in และ https://www.insaindia.res.in ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจต้องกรอกข้อมูลแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ ผ่านคณะต้นสังกัด และให้คณะนำส่งมายังกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ภายในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565

       หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อนายจักรพงศ์ สุคนธพงศ์ หมายเลข โทรศัพท์ภายใน 1547 หรือติดต่อคุณปลายพรรณ ผู้ประสานงานของสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาฯ ได้ที่หมายเลข 0 2610 5464