- ข่าวกิจกรรม

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาต่างชาติ ระดับ ป.เอก

       วันที่ 1 เมษายน 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำโดย ผศ.ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ ผศ.ดร.สมเกียรติ ทานอก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย, ผศ.ดร.สิรินาถ จงกลกลาง ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และดร.วินัย ทองภูบาล ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาต่างประเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา โดยมีอาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ให้เกียรติแบ่งปันข้อมูลและเทคนิคการสอนนักศึกษาต่างชาติ ผ่านการประชุมในระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings