- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชหารือเรื่องการจัดการเรียนการสอนในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกับ Yuxi Normal University

       วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์จากหลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมหารือกับผู้บริหารและคณาจารย์จาก Yuxi Normal University (YXNU)…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

สมัครเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส

       ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศสจะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research/Franco-Thai Mobility Programme/ PHC SIAM) ประจำปี พ.ศ. 2565-2566 ในวันศุกร์ที่ 9…

Read More