- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเป็นยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 12

       ตามที่ กองวิเทศสัมพันธ์ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ โครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 12 “NRRU Young Ambassadors 2021” เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านความสามารถในการเป็นตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การต้อนรับแขกผู้มาเยือน การแนะนำมหาวิทยาลัยแก่ผู้มาเยือน การเป็นผู้ประสานงานและแปลภาษาให้กับกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ โดยได้จัดอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 12…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาชาวจีน ปีการศึกษา 2564

       วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาชาวจีน โดยมีผู้บริหารและอาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์จัดอบรมต่อเนื่องยุวทูต รุ่นที่ 12

       วันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2564 กองวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินการอบรมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 12 (NRRU Young Ambassadors 2021) อย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Conference โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับฟังการอบรมเกี่ยวกับข้อมูลพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาจาก…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชพร้อมจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาต่างชาติ

       วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานรรต ใจสำราญ อธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ประชุมหารือเรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ให้กับนักศึกษาสัญชาติจีน จาก Yuxi Normal University…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

โครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 12

       วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 12 (NRRU Young Ambassadors 2021) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก…

Read More