- ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาทุนฯ จากกัมพูชา เดินทางมาศึกษาที่ราชภัฏโคราช

       วันที่ 8 มิถุนายน 2564 Miss Sreyna Hon นักเรียนทุนพระราชทานฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากราชอาณาจักรกัมพูชา ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าพบอธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ เพื่อแนะนำตัวเองและรับฟังโอวาทจากอธิการบดี พร้อมทั้งรับการปฐมนิเทศจากเจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งนักศึกษาทุนพระราชทานฯ จะศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นระยะเวลา 4 ปี