- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชหารือความร่วมมือทางวิชาการในรูปแบบออนไลน์ร่วมกับมหาวิทยาลัยจีน

       วันที่ 27 เมษายน 2564 กองวิเทศสัมพันธ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน ประธานหลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และอาจารย์จากหลักสูตรภูมิสารสนเทศ ประชุมหารือความเป็นไปได้ในการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับ East China University of Technology (ECUT) มณฑลเจียงซี สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Mr. Yang Bo รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญทางธรณีวิทยา ในการจัดทำหลักสูตรร่วม (Joint Degree) ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา (Geotourism) เนื้อหาการประชุมเน้นเรื่องการส่งนักศึกษามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร การจัดการเรียนสอนในบางรายวิชาร่วมกันในรูปแบบออนไลน์ การจัดทำหลักสูตรร่วมกันในสาขา Geotoursim การแลกเปลี่ยนด้านงานวิจัย รวมถึงการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัย