- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (YCYLS)

       ด้วยสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เสนอทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (YCYLS) ประจำปี 2564 ให้แก่ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรในหน่วยงานของรัฐบาล และบุคลากรในสถานศึกษาของประเทศไทย เพื่อเข้าศึกษา ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 15 ทุน ซึ่งประกอบด้วย 1) ทุนระดับปริญญาโท จำนวน 5 ทุน
2) ทุนระดับปริญญาเอก จำนวน 5 ทุน
3) ทุนสำหรับการทำวิจัยระยะสั้น จำนวน 5 ทุน
       โดยรัฐบาลจีนและภาคีความร่วมมือเป็นผู้สนับสนุนทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน (full scholarship)
       กองวิเทศสัมพันธ์จึงขอประชาสัมพันธ์ทุนดังกล่าวไปยังบุคลากรที่สนใจและมีคุณสมบัติเบื้องต้นตามที่กำหนดดังนี้

     1. บุคลากรในสถานศึกษาของประเทศไทย (ผู้ที่ทำงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน และอาเซียน-จีน หรือเคยทำงาน/ศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือมีผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีนหรืออาเซียนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
     2. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น คะแนน IELTS อย่างน้อย 6.0 หรือคะแนน TOEFL อย่างน้อย 80 หรือผลการทดสอบอื่นที่เทียบเท่า
     3. มีอายุไม่เกิน 45 ปี สำหรับการสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก
     4. มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี
     5. ไม่เป็นผู้สมัครรับทุนอื่นของรัฐบาลจีนในเวลาเดียวกัน
     6. มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยจีนที่สมัคร

       ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://bit.ly/3fnU6Hu และหากมีผู้สนใจสมัครขอรับทุนดังกล่าว สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ให้ครบถ้วน และดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบทุกฉบับ และจัดทำเป็นไฟล์ PDF ส่งไปยังสำนักปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rachadaporn.s@mhesi.go.th ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564
       หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี หมายเลขติดต่อ 1548